Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

  • Давам съгласието си за обработване на личните ми данни, за сключването и изпълнението на договор за предоставяне на интернет и телевизия.

 

За линк:

Предоставям следните лични данни на Администратора „ЗУУМ“ АД, ЕИК 203079186, а именно: три имена, ЕГН, адрес, телефонен номер и електронна поща /имейл/ за контакт, и заявявам, че ще го уведомя писмено при промяна на личните ми данни в срока на обработване.

 

Цел на обработване: Сключване и изпълнение на договор с Администратора, относно предоставяне от страна на последния на услуги, свързани с доставка и ползване на интернет. Осъществяване на кореспонденция със субекта на данни във връзка с договорните му отношения с Администратора. Предоставяне на информационни и рекламни материали на субекта на данни и осъществяване на маркетинговата политика на Администратора. Други цели, във връзка с изпълнението от Администратора на изрично предвидени в българското и/или европейското законодателство задължения.

 

Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от администратора за срок не по-дълъг от срока на действие на сключения между нас договор или ако се окаже, че е налице друго основание, предвидено в Общия регламент за защита на данните или в друг нормативен акт – докато е в сила това основание, като след изтичане на посочените срокове, личните ми данни ще бъдат изтрити.

 

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от: „ЗУУМ“ АД, ЕИК 203079186 – администратор на лични данни, със следните контакти:

Седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, ул. „Рашо Димитров“, бл. 87, вх. A, ет. 1, ап. 2;

Представител и лице за контакт: Асен Коцев Йорданов;

Телефон за контакт: 0886 599 595

Електронна поща (имейл): zoomvivacom@gmail.com

Предаване на трети страни: Във връзка с договорните отношения между субекта на данни и Администратора, последният има право да предаде личните данни на субекта на данни на трети страни, ако това се налага с цел изпълнение на договорните задължения на Администратора. В случай, че субектът на данни се окаже неизправна страна по сключен договор с Администратора, последният има право да предаде личните данни на субекта на данни на трети страни, в това число адвокати, адвокатски дружества, административни органи и институции, дружества, осъществяващи дейност по събиране на взематия, съдебни изпълнители и пр., но само и единствено с цел защита, упражняване и реализация на правата и законните интереси на Администратора, произтичащи по силата на сключен между него и субекта на данни договор.

 

Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права:

 

А) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване.

Б) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;

В) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни:

– когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни;

– когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;

– когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.

Г) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните);

Д) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;

Е) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Ж) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.

З) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени;

И) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора по следния начин: чрез изрично писмено волеизявление, отправено до Администратора следния адрес: гр. Перник 2300, ул. „Рашо Димитров“, бл. 87, вх. A, ет. 1, ап. 2.

 

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.